top of page

 1. El Disseny, organització i realització de les activitats correspon a eXperienciescostabrava. El pagament de la reserva implica l'acceptació de les Condicions Generals. • 2. Preus o 2.1 Preus de cada activitat seran els exposats a la pàgina Web www.experienciescostabrava.com. o 2.2 Els preus inclouen IVA i tot el que s'exposa a l'apartat "inclou" de cada fitxa d'activitat. o 2.3 La realització d'Activitats Programades està supeditada a completar les places mínimes indicades en cada fitxa. En cas de no completar aquestes places mínimes, serà aplicable el preu exposat per a aquesta activitat segons el nombre de persones assistents. El participant podrà optar per assistir pagant el preu que correspongui segons el nombre d'assistents o bé rebre un bo per l'import abonat que podrà fer efectiu en qualsevol altra activitat. o 2.4 Els preus no inclouen qualsevol despesa necessària per complir els requisits en l'obtenció de visats o altres requisits d'entrada a determinats països (Assegurances mèdiques, assegurances d'accidents especials, etc.). • 3. Reserva, abonament i anul·lacions d'activitats programades o 3.1 La reserva de places es realitzarà per estricte ordre del pagament de la quantitat estipulada per a cada activitat com a senyal de la reserva. o 3.2 Si la reserva es realitza per telèfon, es confirmarà la disponibilitat de places al moment i es disposarà d'un termini màxim de 48 hores per realitzar l'ingrés de la reserva, per la quantitat indicada en cada fitxa d'informació en el compte de BANC SABADELL, indicant l'activitat i el nom. o 3.3 En cas de realitzar la reserva online, la disponibilitat de plaça és immediata i haurà de seguir les instruccions rebudes en el correu electrònic de contacte. o 3.4 La resta del pagament es realitzarà abans de la data límit fixada en cada fitxa d'activitat, en el cas d'activitats que no s'abonin íntegrament per haver-ho pactat així a nivell particular. o 3.5 En cas de cancel·lació o modificació del la reserva per part de l'usuari, aquesta comportarà les següents penalitzacions:  Més d'un mes abans del començament del programa: 100% de devolució  D'un mes a 15 dies abans: 50% de devolució.  De 14 dies a 7 dies abans: 25% de devolució.  Menys de 7 dies abans: no hi ha devolució.  En cap cas es retornarà les despeses ocasionades per tercers i relatius a l'activitat. o 3.6 Si arribada la data límit de l'activitat existís llesta d'espera es procedirà a anar cobrint les places reservades i no abonades íntegrament, per aquells inclosos en la llista d'espera. o 3.7 Els menors lliuraran el consentiment patern el dia de l'activitat així com una fotocòpia del DNI del pare o tutor. o 3.8 En el cas que la cancel·lació o modificació per part del client afectés amb un increment en el preu de la resta dels participants, aquest increment es descomptarà de la quantitat a la qual tingués dret de devolució, segons l'apartat 3.5 • 4. Reserva i abonament d'activitats a la carta (totes les activitats internacionals a més de les quals s'especifiquin, es consideren a la carta). o 4.1 L'ingrés de la reserva, la quantitat de la qual es determinarà per a cada activitat a nivell particular, consistirà en l'ingrés en el compte BANC SABADELL o mitjançant pagament amb targeta bancària en el TPV Virtual, indicant el nom de la persona o empresa que contracta l'activitat. No correspondrà devolució alguna de la quantitat lliurada com a reserva de l'activitat en cas de cancel·lació per part del client. o 4.2 A continuació es notificarà nom, cognoms, DNI i dades requerides dels participants (talles de roba, numero de calçat...) a través de la fitxa de client on-line. o 4.3 En cas de cancel·lació per part de l'usuari, s'aplicarà l'apartat 4.1, així com la penalització exposada a l'apartat 3.5, per a la resta de l'import abonat de l'activitat. o 4.4 Els menors lliuraran el consentiment patern el dia de l'activitat així com una fotocòpia del DNI del pare o tutor. • 5. Bons i targetes regalo o 5.1 Els participants que vulguin pagar alguna de les activitats amb Bons o Targetes regalo hauran de fer-ho saber al moment de la reserva, estant incloses en l'activitat els serveis especificats en els propis bons i no els de la pàgina web. o 5.2 Qualsevol modificació amb menys de 7 dies d'antelació suposa la pèrdua de la totalitat del bo. o 5.3 En cas de no poder-se realitzar l'activitat per motius aliens a l'empresa (meteorologia, falta de neu, etc.) es realitzarà una activitat alternativa similar. En el cas concret de Raquetes de Neu, Via ferrata o Escalada se substituiran per senderisme. • 6. Segur o 6.1 Tots els participants disposaran d'una assegurança d'accidents que cobreixi la/s activitat/és que es vagin a realitzar, sense perjudici que determinades activitats puguin necessitar de segurs metges addicionals. o 6.2 MIGUEL ANGEL LOPEZ GALAN WWW.EXPERIENCIESCOSTABRAVA.COM disposa d'assegurances d'accidents per als participants que no disposen de segur propi. El client haurà de comunicar-ho a MIGUEL ANGEL LOPEZ GALAN WWW.EXPERIENCIESCOSTABRAVA.COM i n el moment de realitzar la reserva i abonarà el cost del mateix juntament amb l'import de la reserva. • 7. Alteració dels recorreguts o 7.1 Les activitats de muntanya estan subjectes a possibles canvis motivats les condicions meteorològiques i les característiques físiques i psíquiques dels participants. Els itineraris podran modificar-se i fins i tot suspendre's parcial o totalment si les circumstàncies ho aconsellen, sota criteri del guia. o 7.2 Amb l'objecte d'assegurar el bon funcionament de l'activitat, el guia responsable de l'activitat podrà adaptar la mateixa en funció del pla de previsió meteorològic de la AEMET (Agència Estatal de Meteorologia), o d'altres serveis meteorològics internacionals,nacionals o locals. o 7.3 No obstant això, en cas d'haver-se començat l'activitat i que aquesta hagi de suspendre's per les causes indicades a l'apartat 7.1 no es procedirà al reemborsament d'import algun, donat la imprevisibilitat d'aquests factors externs. Per a aquest efecte les activitats comencen després de presentar-se al guia responsable en el punt de trobada de l'activitat. • 8. Responsabilitats del guia o 8.1 Totes les activitats de EXperienciescostabravason realitzades per guies titulats. o 8.2 El guia és el màxim responsable de l'activitat prenent les decisions més adequades per al bon funcionament de la mateixa, tenint en compte condicions meteorològiques i forma física i psíquica dels participants. o 8.3 Els participants es comprometen a complir les instruccions del guia. De no complir-se les mateixes, tant MIGUEL ANGEL LOPEZ GALAN WWW.EXPERIENCIESCOSTABRAVA.COM com el guia declinen tota responsabilitat en les conseqüències que es puguin originar, donant lloc, arribat el cas, a l'expulsió del participant o fins i tot, a la suspensió de l'activitat, amb pèrdua de tots els drets. • 9. Dret d'admissió o 9.1 MIGUEL ANGEL LOPEZ GALAN WWW.EXPERIENCIESCOSTABRAVA.COM i si escau, el guia de l'activitat, es reserven el dret d'admissió de qualsevol persona que no present al moment previ al començament de l'activitat les condicions psicofísiques o tècniques necessàries per a la realització de l'activitat. o 9.2 Així mateix, qualsevol persona que no es present en el començament de l'activitat amb el material especificat a l'apartat "Material necessari" o indicat per correu electrònic, no podrà participar en la mateixa, sempre a criteri del guia. o 9.3 Les situacions especificades als apartats 9.1 i 9.2 suposen una pèrdua de tots els drets per part del participant i pèrdua de l'import de l'activitat.

bottom of page