Les dades contingudes en aquesta fitxa s'han de completar pels participants abans de l'inici de l'activitat, en compliment del que disposa el Decret 56/2003, del Ministeri d'Economia Foment i Turisme, per exercir i realitzar aquesta activitat.

DADES PERSONALS

Declaro que NO he tingut cap símptoma compatible amb el COVID-19 duran els 14 dies abans de la data de l'activitat i ni he estat en contacte amb persones contagiades per covid 19, que he estat  informat de les mesures de seguretat per prevenir el risc de contagi de covid 19, així com del protocol de desinfecció dels equips i materials utilitzats, a més de les instruccions de com s'ha de  desenvolupar l'activitat per evitar possibles contagis de COVID 19.

Entenc i accepto que pel sol fet d'inscriu-me a l'activitat abans esmentada, assumeixo que: Per les  característiques pròpies d'aquestes activitats i per realitzar-se en un entorn natural No poden estar exemptes d'un cert risc.
Així mateix declaro trobar-me en condicions psicològiques i físiques necessàries per a la pràctica de l'activitat abans esmentada i em comprometo a obeir les instruccions i ordres del guia/tècnic esportiu durant  el temps que duri l'activitat.

Així mateix, em comprometo a NO estar sota els efectes de drogues, substàncies relaxants, excitants o al·lucinògenes, així com de medicaments que puguin afectar l'atenció la concentració, o puguin produir somnolència, en el moment en què es desenvolupin les activitats.
A més manifestar que NO pateixo malaltia o incapacitat que m'impedeixi fer l'activitat abans esmentada, NO ESTAR EMBARASSADA I  no pateixo vertígens ni por a l'altura. 

En el cas que disposés d'una medicació especial i particular autoritzo a subministrar-la en cas necessari, segons les instruccions que he indicat, en el cas que no pugui donar el meu consentiment.

Dono el meu consentiment per utilitzar les imatges que es prenguin en el desenvolupament de les activitats per a ús a la Web www.experienciescostarava.com i per a campanyes publicitàries de la mateixa empresa, i autoritzi que me les enviïn a l'adreça de correu o whatsapp de la meva propietat abans indicat.
En realitzar la reserva els clients estan cedint les seves dades a l'empresa, aquestes dades, en compliment de Reglament General de Protecció de Dades 2018, passaran a formar part del fitxer inscrit a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. Els clients podran exercir els seus drets d'accés, rectificació i cancel·lació, mitjançant correu electrònic dirigit a info@experienciescostarava.com

Indica l'activitat que realitzaràs

Declaro formalment haver llegit la documentació facilitada, i haver tingut la possibilitat de sol·licitar la informació addicional necessària per tenir un coneixement complet de l'activitat. Manifesto que estic al corrent de la ruta i l'activitat que vaig a realitzar, i declaro que el guia / tècnic esportiu responsable de l'activitat m'ha comunicat el detalls del  desenvolupament d'aquesta, perills, mesures de seguretat, respecte pel medi ambient, i m'ha proporcionat un llistat amb el material necessari per realitzar l'activitat, a més m'ha informat-me dels requisits mínims físics i tècnics i del inherents.
A més m'ha traslladat la informació per minimitzar els riscos de l'activitat. I ha posat a la meva disposició el pla d'activitat i,el  protocol d'accidents, pòlisses, titulacions, i la resta de documentació descrita a  l'article 12 de Decret 55/2008.


Estant d'acord, signo la present declaració.

En cas de participants menors d'edat, les dades hauran de ser complertes pel tutor que l'acompanyi.