FITXA  INSCRIPCIÓ I ACEPTACIÓ  DE RISC DE L’ ACTIVITAT MENORS

Les dades contingudes en aquesta fitxa s'han de completar pels participants abans de l'inici de l'activitat, en compliment del que disposa el Decret 56/2003, del Ministeri d'Economia Foment i Turisme, per exercir i realitzar aquesta activitat.

DADES PERSONALS

Com a mare / pare / tutor / de el menor

Menor

Declaro, que el menor, abans referit, NO he tingut cap símptoma compatible amb el COVID-19 duran els 14 dies abans de la data de l'activitat i no ha estat amb contacte amb persones contagiades per covid 19, que ha estat  informat de les mesures de seguretat per prevenir el risc de contagi de covid 19, així com del protocol de desinfecció dels equips i materials utilitzats, a més de les instruccions de com s'ha de  desenvolupar l'activitat per evitar possibles contagis de COVID 19.

Autoritzo perquè realitzi l'activitat de:

Declaro, que el menor, abans referit, es troba en les condicions de psicologies i físiques necessàries per practicar activitat esportiva i a més no pateix malaltia, al·lèrgies, ni qualsevol altra limitació que li impedeixi practicar-la i en cas de patir malalties o al·lèrgies aquestes no li impedeixen la pràctica de la pràctica d'esports d'aventura.

Dono el meu consentiment per utilitzar les imatges que es prenguin en el desenvolupament de les activitats per a ús a la Web www.experienciescostarava.com i per a campanyes publicitàries de la mateixa empresa, i autoritzi que me les enviïn a l'adreça de correu o whatsapp de la meva propietat abans indicat.
En realitzar la reserva els clients estan cedint les seves dades a l'empresa, aquestes dades, en compliment de Reglament General de Protecció de Dades 2018, passaran a formar part del fitxer inscrit a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. Els clients podran exercir els seus drets d'accés, rectificació i cancel·lació, mitjançant correu electrònic dirigit a info@experienciescostarava.com

A més es compromet a obeir les instruccions del Guia / Tècnic esportiu durant l'activitat, i autoritzo a què en cas que el seu comportament o actitud suposin un perill per a ell mateix o a la resta dels participants, es pugui suspendre la seva participació i ser enviat amb els seus tutors legals, Entenc que en aquestes circumstàncies informarà degudament i que els costos extraordinaris seran de la meva responsabilitat.

Declaro formalment haver llegit la documentació facilitada, i haver tingut la possibilitat de sol·licitar la informació addicional necessària per tenir un coneixement complet de l'activitat. Manifesto que estic al corrent de la ruta i l'activitat que vaig a realitzar, i declaro que el guia / tècnic esportiu responsable de l'activitat m'ha comunicat el detalls del  desenvolupament d'aquesta, perills, mesures de seguretat, respecte pel medi ambient, i m'ha proporcionat un llistat amb el material necessari per realitzar l'activitat, a més m'ha informat-me dels requisits mínims físics i tècnics i del inherents.
A més m'ha traslladat la informació per minimitzar els riscos de l'activitat. I ha posat a la meva disposició el pla d'activitat i,el  protocol d'accidents, pòlisses, titulacions, i la resta de documentació descrita a  l'article 12 de Decret 55/2008.


Estant d'acord, signo la present declaració.