top of page

CONDICIONES DE REPORTAJE FOTOGRAFICO - CONDICIONS REPORTATGE FOTOGRÀFIC

RAPPORT PHOTOGRAPHIQUE DES CONDITIONS - CONDITIONS PHOTOGRAPHIC REPORT

CONDICIONS REPORTATGE FOTOGRÀFIC

eXperiencies Costa Brava no atendrà reclamacions sobre el número i característiques de les fotos realitzades durant les activitats , ni sobre casos de força major on aquestes no es puguin recuperar. Els nostres guies no són fotògrafs professionals, realitzen les instantànies tant bé com saben . El seu objectiu primordial és el guiatge i la seguretat dels participants i no el reportatge fotogràfic de l’activitat, cortesia de l’empresa.

 

CONDICIONES DE REPORTAJE FOTOGRAFICO

eXperiencies Costa Brava no atenderá reclamaciones sobre el número y características de las fotos realizadas durante las actividades, ni sobre casos de fuerza mayor donde éstas no se puedan recuperar. Nuestros guías no son fotógrafos profesionales, realizan las instantáneas tan bien como saben. Su objetivo primordial es la guía y la seguridad de los participantes y no el reportaje fotográfico de la actividad, cortesía de la empresa.

RAPPORT PHOTOGRAPHIQUE DES CONDITIONS

 

eXperiencies Costa Brava will not handle complaints about the number i characteristics of the photos taken during the activities, nor on Cases of force majeure where these can not be recovered. Ours Guides are not professional photographers, they do the snapshots so well as you know Its primary objective is guiding and security of the participants and not the photographic report of the activity, courtesy of the company.

 

CONDITIONS PHOTOGRAPHIC REPORT

eXpériences Costa Brava ne traitera pas les plaintes concernant le nombre icaractéristiques des photos prises pendant les activités, ni sur Cas de force majeure où ceux-ci ne peuvent être récupérés. Les nôtres Les guides ne sont pas des photographes professionnels, ils réalisent si bien les instantanés comme tu le sais son objectif principal est le guidage et la sécurité des participants et non le compte-rendu photographique de l'activité, gracieuseté de la société.

bottom of page