top of page

Simplement .... sigues tu mateix.

Gay Friendly eXperiencies Costa Brava

El nostre compromís

 

PRIMER.- Crear una cultura inclusiva LGBT (Lesbianes, Gais, Bisexuals i Transsexuals) a l'empresa, treballant en la sensibilització sobre els principis d'igualtat d'oportunitats i de respecte a la Diversitat LGBT i incloent-se com a valors de l'empresa i difonent-se entre la seva personal.

 

SEGON.- Vetllar pels Drets LGBT dins de l'empresa i emfatitzar unes polítiques inclusives LGBT, amb una cuidada atenció cap als seus membres més vulnerables com a joves, dones o persones transsexuals, ocupant-se de conèixer les seves necessitats i fomentant la seva perfecta integració a l'empresa.

 

TERCER.- Gestionar la Diversitat LGBT de manera transversal, considerant d'especial rellevància la implicació de la direcció de l'empresa en la pràctica de les seves polítiques inclusives LGBT perquè siguin realment efectives, i abastant tots els departaments de l'empresa i tots els seus escenaris (executius, treballadors, proveïdors, clients i premsa) conformant així una indispensable coherència.

 

QUART.- Considerar el departament de comunicació com una eina valuosa per impulsar i desenvolupar una cultura inclusiva LGBT dins i fora de l'empresa, utilitzant els mitjans i plans disponibles per fer-ho com l'enviament de directives internes, impartició de xerrades o participació en trobades i fòrums sobre Diversitat LGBT.

 

CINQUÈ.- Promoure la visibilitat de treballadors  LGBT, de manera que no hagin d'invertir energia a amagar qui són. L'armarització requereix dedicar un 25% del cervell a aquesta tasca, per la qual cosa resulta injust i en contra de la igualtat d'oportunitats.
 

SISÈ.- Establir un grup d'acolliment que serveixi de referent a nous empleats LGBT desenvolupant activitats dins aquest grup de mentoring, on és convenient comptar amb empleats aliats no LGBT.

 

SETÈ.- No basar les polítiques inclusives LGBT de l'empresa a la Tolerància (com si fos un error admissible) sinó al RESPECTE en el més ampli sentit de la paraula (reconeixement, reciprocitat…). De la mateixa manera, no limitar aquestes polítiques inclusives LGBT de l'empresa a l'Acceptació sinó al SUPORT a la comunitat LGBT.

 

VUITÈ.- Tenir previst un protocol d'actuació immediata en cas de discriminació o actituds homòfobes dins de l'empresa.

 

 

NOVÈ.- Establir formalment una memòria anual per analitzar els resultats de la posada en pràctica de les polítiques inclusives LGBT de l'empresa i considerar noves accions.

 

DESÈ.- Ubicar el distintiu Gay Friendly en un lloc visible, de manera que l'empresa fa públic el seu compromís amb les polítiques inclusives LGBT en general i amb aquest Decàleg en particular.

bottom of page